Passa al contingut principal

Les Vies Pecuàries

 

Arxiu RMiB

Els camins públics constitueixen la infraestructura essencial que permet al comú dels ciutadans a exercir dos drets fonamentals i complementaris que són el dret a circular i el dret a gaudir del medi ambient d’una forma respectuosa i responsable”.

 

Rafael López-Monné (Tarrragona, 1964)


Arxiu RMiB

 

Les vies pecuàries són els camins que des de l’edat mitjana fins a l’actualitat van permetre el desplaçament dels ramats en la seua cerca de pastures, segons les estacions, fenomen conegut com la transhumància. Aquesta xarxa viària arribà a tenir 125.000 km de longitud i ocupava unes 425.000 ha, prop d’1% del territori de l’estat. El bestiar criat en extensiu depenia de la disponibilitat d’aliment, per la qual cosa entre els mesos freds d’octubre i gener els ramats marxaven a les zones baixes, amb més herba per ser més temperades. Entre els mesos de maig i juny pujaven a les zones muntanyenques per aprofitar les pastures tendres que creixien una volta desapareixien la neu i el fred. Els recorreguts tenien una mitjana d’entre 150 i 205 km, que al pas del bestiar costaven entre vuit i tretze dies.


Arxiu RMiB


 HISTÒRIA

La ramaderia tingué tanta importància econòmica que Alfons X el Savi, en 1273 va crear el “l’Honrat Consell de la Mesta”, a l’empara del qual els ramats castellans aprofitaven pastures complementàries gràcies als seus desplaçaments periòdics per canyades reials i altres vies pecuàries, i tot això va fer possible a l’edat moderna el desenvolupament d’un potent mercat llaner d’importància internacional.


Arxiu RMiB


Llavors hi havia un trànsit tan intens que els reis cobraven impostos als ramaders, havien de pagar per travessar ponts o fronteres de senyorius i regnes. El bestiar prop de cultius i pastures  particulars generava molts conflictes, fins al segle XVII sempre donaven la raó als ramaders, però en abaixar el preu de la llana es bufaren nous vents i les autoritats donaren prioritat a les reclamacions dels llauradors. Aquestes rutes tradicionals a més de donar servici als ramaders eren unes artèries que aprofitava la fauna salvatge per als seus desplaçaments, i que mantenien la comunicació entre poblacions aïllades, afavorint l’intercanvi genètic. Al voltant de les vies pecuàries, al llarg del temps s’havia creat un ric patrimoni etnològic, hi havia corrals o cledes, fonts i abeuradors, llocs ombrívols per al descans o mollons històrics, que calia protegir.


Arxiu RMiB

 

DECADÈNCIA

La pèrdua de rendibilitat de la ramaderia implicà l’abandó de milers de quilòmetres de camins transhumants, la qual cosa va reduir la capacitat d’interconnexió que tenien aquestes vies. En 1836 es va abolir la Mesta i les vies pecuàries els afectà la desamortització comunal de 1855. La desaparició definitiva de la transhumància implicà la desaparició de diverses races de bestiar que es mantenien per la seua fortalesa i tolerància als desplaçaments, com és el cas de la vaca avilenya negra. Tot s’agreujà amb l’aparició del ferrocarril primer, i després dels camions que acurtaven el temps i les problemàtiques del trànsit dels ramats entre les àrees de pastura. En 1889 la Companyia de Ferrocarrils d’Alacant - Madrid - Saragossa va establir preus específics per al transport d’ovelles i cabres.


Arxiu RMiB


Davant l’abandó dels camins ramaders, alguns dels propietaris veïns, modificaren o tallaren traçats, retallaren l’amplària menejant les fites. Aparegueren grans finques cinegètiques, deveses privades o finques agrícoles que en fer el tancament de les seues propietats tallaren les vies pecuàries que travessaven les seues propietats. Sovint els usurpadors tenen molt poder econòmic i influença política per això poden aconseguir modificacions de traçats que allarguen innecessàriament el camí o el duen per llocs impracticables per als ramats.


Arxiu RMiB


Amb el desenvolupament econòmic a partir de 1970, les restes que quedaven de les vies pecuàries se’n van vorer afectades pel creixement de viles i urbanitzacions, a més del traçat del ferrocarril, de carreteres o embassaments continuaren ocupant i tallant aquests camins. El remat fou la generalització de la ramaderia intensiva, que com manté el bestiar tancat tot l’any i l’alimenta amb pinsos, ja no necessita fer la transhumància. A finals del segle XX aquesta xarxa va quedar reduïda a 100.000 km, en 1991 es calculava que sols quedaven al voltant de 300.000 caps de bestiar transhumant a Espanya (Pérez et al., 1991).

 


ASSAGADORS DEL PAÍS VALENCIÀ

A casa nostra tenim més 14.000 quilòmetres de vies ramaderes, que són propietat de la Generalitat. La més ampla i gran era la Canyada Reial Valenciana que anava des de les pastures de Tragacete i baixava per Conca fins a la mateixa ciutat de València, on hui està el parc de Capçalera del Túria, donat que pel llit del riu podrien arribar fins al port. Per desgràcia bona part del seu traçat en terres valencianes ha desaparegut. El bestiar es trasllada a les terres baixes el mes novembre i torna a pujar a les zones muntanyenques en maig. Tot i que queden molt pocs ramats transhumants encara hui es gastaven els assagadors per a pujar i baixar el bestiar de les zones baixes del País Valencià cap a les muntanyes del Sistema Ibèric.


Arxiu RMiB


La transhumància a la Corona d’Aragó tingué prou diferències respecte de la castellana, principalment, perquè les distàncies eren molt més curtes. El dret foral valencià reconeixia els camins de realenc com els que eren propietat del regne. Amb la pèrdua de la Batalla d’Almansa van imposar-nos  la legislació castellana que era molt aliena als nostres costums, per eixample augmentà l’amplària i sovint, allargà els traçats històrics.
Al País Valencià tenim tres tipus de camins ramaders: les canyades que arriben fins als 75 metres d’amplària, els cordills tenen amplàries de fins a 37,5 metres, i els corriols, assagadors o bugades que tenen fins a 20 metres d’amplària. Els ramaders han contribuït a la riquesa de la nostra llengua, de dalt a baix del país tenim moltes denominacions diferents dels camins ramaders: via pecuària real, camí de l'empriu, camí del realenc, pas ramader, braç d'assagador, fillola, camí ramader, pletes, mallades, abeuradors, camí de bestiar, camí o assagador d'herbatge, lligallo, carrerada, carrerassa o cabanera.

 

Arxiu RMiB

Una data curiosa és que un dels llogarets del municipi de Requena, zona de parla castellana, es diu “El Azagador”, una castellanització de la paraula valenciana de l’Assagador, per un camí de bestiar que passava ben prop d’aquesta població de la vega del riu Magre i que li donà nom. 


Quan els ramats pugen a la muntanya, els pastors amics i els gossos renyits; quan en tornen, els pastors renyits i els gossos amics”. 

Dita tradicional publicada per @xaiecologic a XRECUPERACIÓ DELS ASSAGADORS

A hores d’ara la propietat pública dels camins de l’empriu no estan en dubte, però l’administració té dificultats per a demostrar on estan i que part s’ha ocupat, tampoc té molt d’interés ni es dediquen els recursos necessaris per a recuperar el que han furtat al domini públic.

Quan es fa una proposta de delimitació es tenen en compte les fotografies aèries de tot l’estat fetes pel conegut com a vol americà, realitzat entre els anys 1956-57. Sovint els propietaris que han ocupat una carrerada pretenen justificar la seua propietat assegurant que paguen la contribució, però eixe pagament es fa segons les dades del Cadastre Immobiliari, que és un registre administratiu dependent del Ministeri d'Hisenda en el qual descriuen els béns immobles rústics, urbans i de característiques especials, és a dir, es tracta d’un inventari de la riquesa territorial i no dona fe del domini, ni de la resta de drets reals immobiliaris (Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març; BOE de 8 de març de 2004). Uns altres usurpadors al·leguen la ubicació dels mollons que delimiten els camins del bestiar, però eixes fites no pertanyen a cap procediment de delimitació oficial, sovint estan col·locades pels mateixos particulars, i per això no tenen validesa jurídica respecte de l'efecte de la delimitació.
L'any 2006 la Conselleria va iniciar els treballs de recopilació del Fons Documental de Vies Pecuàries. Tenint com a base aquest Fons Documental es va elaborar el Catàleg de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana. Aquest recull consta de tres llibres, un per cada província, que inclouen les fitxes informatives de l'inventari pecuari de cada municipi del País Valencià. Les fitxes detallen les vies pecuàries, abeuradors i sestadors existents en cada municipi, les dates d'aprovació del projecte de Classificació, l'historial administratiu d'aquest municipi, un croquis amb la ubicació de les vies pecuàries, així com algunes fotografies.


 

Arxiu RMiB

LEGISLACIÓ DELS CAMINS DEL REALENC

El Codi Civil espanyol de 24 de juliol de 1889, que regula els drets i les obligacions entre les persones, en l’article 570 diu:

Les servituds existents de pas per als bestiars, conegudes amb els noms de canyada, cordill, corriol o qualsevol altre, i els abeuradors, sestadors o les mallades, es regiran per les ordenances i reglaments del ram, i si no n’hi ha, per l'ús i costum del lloc. Sense perjudici dels drets legítimament adquirits, la canyada no podrà excedir en tot cas de l'amplària de 75 metres, el cordill de 37 metres 50 centímetres, i els corriols de 20 metres. Quan siga necessari establir la servitud forçosa de pas o la d'abeurador per als bestiars, s'observarà el que es disposen en aquesta secció els articles 555 i 556. En aquest cas l'amplària dels pas no podrà excedir de 10 metres”.

En temps del franquisme la legislació va regular les vies pecuàries mitjançant el Reglament de Vies Pecuàries de 23 de desembre de 1944, i el Decret, 4 de juliol de 1963. Periòdicament, es publicaren ordres ministerials classificant i definint els camins ramaders on es regularitzaven alguns camins ramaders valencians. Com va ocórrer en el BOE de 8 d’octubre de 1971, on es regularitzaven les canyades de Surrach i la del Bobalar a Calig, els cordills de Llíria a Bétera, el cordill d’Aragó, o els corriols de Llíria a Bétera, el del Bobal de l’Eliana a Paterna, de Llosa del Bisbe a Figueroles, el cordill de Mas del Pinar i el dels Racons a Domenyo.


Arxiu RMiB


En la Llei 22/1974, de 27 de juny, es van definir les vies pecuàries com a bens de domini públic destinades al trànsit de ramats, declarant que no eren susceptibles de prescripció, ni d'alienació. El problema és que si l’administració estimava que eren innecessàries, podien desfer-se de totes aquelles vies o part de les mateixes que no es consideraren útils, des de l'estricta perspectiva del trànsit ramader o de les comunicacions agràries. La possibilitat d’alienar els camins abandonats es va afavorir mitjançant el  Reglament d’aplicació de 3 de novembre de 1978, que arribà a incloure com a drethavents del domini públic als mateixos intrusos de les canyades sense ús.


Arxiu RMiB


La Llei 3/1995 de 23 de març, de Vies Pecuàries tornava a recalcar el domini públic dels camins ramaders, especificant que eren tant els que continuaven en ús com els que s’hagueren gastat històricament. Llavors advertia que la desaparició de l'ús ramader i agrari d’eixes vies no justificava la seua alienació. Especificava que eren propietat de les comunitats autònomes i, en conseqüència, inalienables, imprescriptibles i inembargables, no eren servituds de pas que necessitaren cap contracte. Concretava que no podien prevaldre les inscripcions de particulars en el Registre de la Propietat davant de la naturalesa pública dels  béns delimitats.

Reconeixia que aquestes vies es podien dedicar a uns altres usos compatibles i complementaris en termes coincidents amb la seua naturalesa i les seues finalitats, sempre que es donarà prioritat al trànsit ramader i altres usos rurals, com eren els usos tradicionals de caràcter agrícola que no implicaren ocupació. Estava permés permesos el desplaçament de vehicles i maquinària agrícola, tot i que devien respectar la prioritat del pas dels ramats, evitant desviaments o interrupcions prolongades de la seua marxa.
Obligava les autonomies a identificar, abalisar i protegir els assagadors, donat que formaven part d’una Xarxa Nacional i les reconeixia com a elements vertebradors del territori. Assenyalant que la Resolució d'aprovació de la delimitació dels camins ramaders, seria títol suficient per a rectificar situacions jurídiques registrals contradictòries amb la delimitació. Reconeixia que les comunitats autònomes podrien desafectar el domini públic dels camins ramaders que no es gastaren per al trànsit de ramats ni pogueren tindre usos compatibles i complementaris.


Arxiu RMiB


La Llei 3/2014, d’11 de juliol, sobre Vies Pecuàries del País Valencià, intentà simplificar i desenvolupar la Llei 3/1995, per facilitar la determinació dels camins de realenc. Va classificar els camins ramaders en canyades (de fins a 75 m d’amplària), carrerades (de fins a 37,5 m d’amplària) i veredes o assagadors (de fins a 20 m d’amplària), també afegia les carrerasses, sense especificar l’amplària. Les protegia en considerar-les com a béns de domini públic, a més les considera com inalienables, imprescriptibles i inembargables. Afegia aquesta protecció als sestadors, abeuradors, pletes i qualsevol altre tipus d’instal·lació que feren servir els ramats i els pastors. Va encarregar la creació d’un Fons Documental i Catàleg de Vies Pecuàries per a establir les potestats administratives, detallar la conservació i el restabliment. Regulà la desafectació, l’alienació, cessió o permuta, així com les modificacions de traçats o les problemàtiques davant els plans territorials i urbanístics. Finalment, va detallar les prohibicions i incompatibilitats, la vigilància i inspecció, les infraccions i les sancions.

 

Sense camins no hi ha llibertat”.

Campillo i López-Monné, 2010

 

Arxiu RMiB


Cites i referències:

Vies pecuàries:

BARRIOS, J.C., ELÍAS, J.M., FUENTES, M.T., GÒMEZ, A., GRANDE, J., IZCO, P., MARTÍNEZ, C., MUTIÓN, C., PÉREZ, C., RUBIO, J.L., RUIZ, M., RUIZ, J.P., TERÉZ, J., VALERO, A. (1991) “Vías  pecuarias” (1991) Quercus, Núm. 68, Pp 23-46.

Ordre 20/10/1971:

https://boe.es/boe/dias/1971/11/17/pdfs/A18494-18497.pdf

Llei 22/1974:

https://www.boe.es/boe/dias/1974/06/29/pdfs/A13564-13566.pdf

Llei Estatal 3/1995:

https://www.boe.es/buscar/pdf/1995/BOE-A-1995-7241-consolidado.pdf

Llei Autonòmica 3/2014:

https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=0&sig=006516%2F2014&url_lista=

Camins:

Campillo, X., López-Monné, R. (2010) “El Llibre dels Camins. Manual per esvair dubtes i reivindicar drets”. Arola Editors.

https://camigeneral.cat/wp-content/uploads/2018/02/El_llibre_dels_camins._Manual_per_esvair.pdf

Catàlegs de vies pecuàries del País Valencià:

https://mediambient.gva.es/va/web/medio-natural/catalogo-de-vias-pecuarias

 

Comentaris