Passa al contingut principal

Sòl, desert, desertificació, desertització

 

Marroc, Arxiu RMiB

El sòl

El sòl és la capa externa de l’escorça terrestre creada per la descomposició de les roques per processos erosius o meteòrics, llavors les seues propietats canvien segons el clima, el substrat i l’activitat dels organismes vius. És el suport vital de la vegetació que viu en la Terra, a més regula els fluxos de l’aigua.

La vegetació i el sòl es defensen mútuament, les plantes necessiten sòl per arrelar i per a nodrir-se, d’altra banda, el sòl necessita la protecció contra l’erosió i la subjecció que li aporten les plantes, també ajuden a retindre i moderar la velocitat de l’aigua, facilitant la seua filtració als aqüífers, a més li aporten matèria orgànica per a enriquir-lo.


Requena, Arxiu RMiB

La matèria orgànica en el sòl no és un nutrient, però és la principal font de nitrogen i d’hidrogen, a més de ser una mena de ciment de l’estructura del substrat. A Catalunya els valors de matèria orgànica del sòl varien del 0,3% en les zones més àrides, al 21% en les àrees d’alta muntanya (Porta et al., 1987). En les zones agrícoles la matèria orgànica oscil·la entre un mínim d’un 0,72%, una mitjana de 2,8% i un màxim de 8,66%.

Com a degradació del sòl s’entén la reducció o la pèrdua de productivitat biològica o econòmica i de complexitat del substrat. Entre les causes que afecten la qualitat està l’erosió, la degradació o deteriorament de les seues propietats físiques, químiques i biològiques, així com la pèrdua duradora de la coberta de vegetació.

Al País Valencià tenim una clara dominància de sòls calcaris, formats per una acumulació de carbonat de calci, amb traces de magnesita, i minerals com l'argila, el quars, o la siderita, entre d'altres. Es va desenvolupar en zones seques per les pujades i baixades del nivell del mar. Entre els seus desavantatges destaca que és molt sensible a l'erosió per l'aigua. En les zones muntanyenques de l'interior domina el litosol, que són sòls amb menys de 10 cm de terra mesclada amb molta grava calcària i assentat damunt de roca dura. Es tracta d'un substrat amb molt poca complexitat, per tant és molt pobre.

 

Marroc, Arxiu RMiB

Els deserts

Els deserts són un paisatge que ocupa el 4% de la superfície terrestre i en ell viu un 7,5% de la població del planeta. Al País Valencià no tenim cap desert. Amb tot és important recordar que els deserts són espais singulars que mantenen una biodiversitat exclusiva i singular. Llavors que hi haja deserts, és quelcom natural que cal preservar. Hem de recordar que hi ha deserts càlids i gelats, de fet l’Antàrtida és la zona desèrtica més gran del planeta, en ocupar una extensió de 13.829.430 km².


 

Marroc, Arxiu RMiB

Les terres àrides

L’aridesa és el contrari de la humitat. Llavors les terres àrides ho són en funció de l'escassetat d'aigua. Les poques precipitacions que cauen en elles es veuen afectades per una elevada evaporació, llavors són les que tenen l’índex d'aridesa més reduït. En elles la proporció entre la precipitació anual i l’evapotranspiració potencial és menor de 0,65. Les regions polars i subpolars no és consideren com a àrides. La totalitat de les terres àrides ocupen un terç de la superfície terrestre i creixen un 1% anual. Aquest augment posa en perill el mode de vida dels cinc-cents milions de persones que viuen en elles. Les terres àrides es divideixen en:


Marroc, Arxiu EMiB


Zones hiperàrides.

Aquesta zona és la més àrida, es caracteritza per tindre una alta oscil·lació tèrmica entre el dia i la nit, sofrint una gran incidència dels raigs solars i una generalitzada absència de vegetació per la manca de precipitacions, que mai superen els 25 mil·límetres/any. Tenen un coeficient d’aridesa inferior al 0,05 i ocupen un 7,5% de la superfície emergida de la Terra.

Les zones àrides

Es caracteritzen per tindre precipitacions anuals d’entre 25 i 200 mm. Conformen al voltant del 12,1% de la superfície terrestre. Tenen un índex d’aridesa comprés entre el 0,05 i el 0,20.Zones semiàrides

Les zones de clima semiàrid tenen una mitjana de precipitacions anuals d’entre 200 i 500 mm/any, solen envoltar els deserts i ocupen gairebé un 17,7% de l’escorça terrestre emergida. Bona part del País Valencià entra dins d’aquest tipus d’aridesa, que està comprés entre 0,20 i 0,50.Zones subhumides seques

Es caracteritzen per tenir un índex d’aridesa d’entre 0,50 i 0,65, aquestes zones ocupen un 9,9% de les terres emergides. El nord de Castelló i la Safor i la Marina Alta entren dins d’aquesta categoria d’aridesa.

 

Sequera, Arxiu RMiB

La sequera

La sequera és un esdeveniment natural circumstancial d'escassetat prolongada en el subministrament d'aigua, tant per la manca de pluges com per la desaparició d’aigües superficials o dels cabals subterranis. Una sequera prolongada pot accelerar els processos de desertització i els de desertificació, en provocar un greu desequilibri hídric que perjudica la productivitat del sòl.

El País Valencià té un risc potencial alt de patir sequera, a més a casa nostra sofrim dos tipus diferents de sequera. La primera la compartim amb la resta de la península Ibèrica, es produeix per l’augment de freqüència de les condicions anticiclòniques. La segona la patim els països que estem localitzats en la façana mediterrània peninsular. Es produeix quan hi ha llargs períodes amb dominància de vents de ponent, la qual cosa agreuja les mancances hídriques deficitàries. A casa nostra és un fenomen més accentuat en les comarques del sud, en períodes de sequera les precipitacions es redueixen una mitjana de fins a un 50%, mentre que a les comarques del sud eixa minva pot arribar fins al 70%.                 

L'Observatori de la Sostenibilitat amb les dades provinents de milers d'estacions meteorològiques oficials de l'AEMET, conclou que les pluges en les últimes dècades no han canviat el seu règim a casa nostra, encara més, no es pot deduir cap tendència d'augment ni de disminució de pluviometria anual. Tampoc es pot afirmar que la sequera haja augmentat globalment, de fet hi ha llocs com el Sahel on s’han incrementat les precipitacions i, per tant, la coberta vegetal. El que si es pot afirmar és que ha canviat la distribució dels ruixats al llarg de l’any, ara en el nostre país les primaveres solen ser més humides, mentre que els estius i l’hivern són més secs.

Per a combatre el risc de sequera, en 2007 l’estat espanyol va aprovar la implantació d'un sistema d'indicadors hidrològics del territori, per a conéixer l'estat de les conques i preveure les necessitats de subministrament. També va exigir la redacció de Plans Especials de Sequera individuals per a cada conca hidrogràfica, així com Plans d'Emergència per a garantir el subministrament de totes les ciutats de més de 20.000 habitants.

 

Marroc, Arxiu RMiB

Desertització (causes naturals)

La desertització és el procés de formació de deserts a conseqüència de causes naturals, sense de la intervenció de la nostra espècie. Aquest esdeveniment té diferents etapes, en general, primer es produeix una pèrdua de coberta vegetal que accelera la desaparició del sòl fèrtil. Això sol anar associat a una reducció del règim de pluges, o d’aportacions d’humitat naturals, com la que duen els rius poden provocar desertització. Una altra causa pot ser l’augment de salinitat que redueix la coberta vegetal.

Molts condicionants poden produir desertització, factors astronòmics com és la modificació de l’eix de la terra o les variacions orbitals (cicle de Milanković), modificacions geomorfològiques com són els canvis en l’orogènia, pel canvi de les masses continentals o per la desaparició o minva dels vents i corrents marítims dominants que aportaven humitat.

Hi ha molts eixamples de desertització com fou el cas del desert del Sàhara, que fa uns milers d'anys era una sabana. Un dels països més afectats en l’actualitat per processos de desertització és Madagascar. El seu clima és molt diferent segons l'orientació geogràfica de l'illa perquè la humitat depèn dels vents, on entren els fronts humits creix una selva tropical plujosa, on no arriben hi ha un semidesert que pateix processos erosius molt greus.

 


Desertificació (provoca pels humans)

La desertificació és el procés mitjançant el qual el sòl fèrtil es transforma en un erm desèrtic induït per l'activitat humana, no confondre amb la desertització. El principal factor que causa desertificació és la dolenta gestió de l’aigua que fa la nostra espècie.

L’ONU entén que la lluita contra la desertificació són totes les activitats que permeten un aprofitament integrat del sòl de les zones àrides, semiàrides i subhumides seques, sense degradar-lo. Llavors intenten promoure la prevenció o reducció de la degradació del sòl, a més de la recuperació de terres degradades o desertificades.En la conca mediterrània tenim un risc alt de desertificació perquè tenim un clima dominant semiàrid, que alterna fortes sequeres estacionals amb concentracions de fortes pluges en períodes temporals reduïts. Si això sumem que tenim un relleu abrupte i un sòl amb feble per la seua composició calcària, obtenim un substrat amb una feble estructura i amb molta capacitat d’erosió o d’empobriment, llavors tenim un risc de desertificació molt alt.

 

Incendi forestal, Arxiu RMiB

Causes de desertificació

Els Incendis

Havíem vist que una reducció important de la cobertura vegetal afavoreix la pèrdua de sòl fèrtil per l’erosió. Doncs la pèrdua generalitzada i massiva de vegetació que provoquen els incendis, que massa sovint són provocats, és una de les principals causes de desertificació. Els incendis forestals repetits en poc temps en un mateix lloc acceleren la desertització, en eliminar bona part de la vegetació natural i evitar la seua regeneració natural. Si aquesta concatenació de focs ve seguida de pluges torrencials, poden arrossegar el sòl fèrtil. De fet, les taxes d’erosió són molt més elevades després dels incendis forestals, són de fins a 60 vegades superiors a les que hi havia en les condicions prèvies. Al País Valencià, en el període compres entre 1976 i  1999 es van cremar dos terços de la seua superfície forestal.


Requena, Arxiu RMiB

Desforestació

La desforestació per a crear nous conreus o pastures provoquen desertificació en degradar-se la fertilitat. Fins i tot l’excés de pasturatge, que a vegades es planteja com una mesura per a reduir el risc d’incendi forestal, ha de ser considerat amb molta cura perquè practicat en excés pot implicar un augment del risc d’erosió. També produeix desforestació i pèrdua de sòl l’obertura de mines o la construcció d’infraestructures.

Per sort la superfície forestal del planeta ha augmentat en 224 milions d’hectàrees els darrers 35 anys, l’equivalent a la grandària d’Algèria, llavors els boscos creixen més que els deserts. El problema és la pèrdua forestal de boscos molt valuosos per la biodiversitat que acullen, com són els casos de l’Amazonià i dels boscos tropicals, en general.


Ecuador, Arciu RMiB


Hi ha solucions per a la desforestació com és el programa pel FNMR a Nigèria, que han permés la plantació de 200 milions d’arbres, la qual cosa ha fet augmentar els ingressos de les granges adherides aquest programa.

També tenim eixamples històrics de la reversió de processos de desertificació com va ser la repoblació forestal a la Serra Espunya, Múrcia, començada en 1889. Les actuacions les va dissenyar i dirigir l’enginyer forestal Ricardo Codorniu i Stárico (Cartagena, 1846-1923). La tasca titànica que desenvoluparen tots els que hi participaren, va transformar tota una serra quasi desèrtica en un bosc frondós de coníferes. Un altre eixample fou la restauració de la conca del torrent d’Enseu, a Gerri de la Sal que va dirigir Josep Reig i Palau (Vilabertran, 1863-1917).


Camporrobles, Arxiu RMiB


Contaminació

Un altre factor que pot provocar desertificació per una pèrdua greu de vegetació és la contaminació d’aigües i sòl. Generalment, és conseqüència de l'abocament de residus tòxics o residus de les explotacions petrolieres o mineres, com fou el cas del trencament de la basa de residus de l’empresa Boliden, a Aznalcollar, que vessà el seu contingut al riu Guadiamar que finalitzaren a les portes de Doñana, en 1998.


Llacuna de San Benito, Aiora, Arxiu RMiB


Desaparició d’aiguamolls

L’exiguament d’aiguamolls per a convertir-los en terres de conreu ha provocat molts processos de desertificació. A principis del segle XX a l’estat espanyol hi havia al voltant de 300.000 hectàrees d’aiguamolls, mentre que en 2022 sols quedaven 120.000 ha, un 40% menys. Un eixample proper el tenim amb el drenatge i assecament de la llacuna de San Benito a Aiora, o la desapareguda llacuna de Camporrobles.


Requena, Arxiu RMiB


Erosió

L’erosió és el procés de degradació del sòl i roques, causat per agents externs diferents de la tectònica. L’erodibilitat és el grau de resistència del sòl enfront dels processos erosius. L’erosió del sòl condueix a la desertificació perquè implica la pèrdua dels sediments fèrtils. El principal element que protegeix contra l’erosió és la coberta vegetal.

Normalment, es produeix l’erosió a conseqüència de l’arrossegament dels sediments pel vent, l’aigua o el gel. En el cas d’erosió per aigua de pluja o per l’escolament superficial i en la provocada per l’acció del gel i les glaceres, sempre es produeix a favor del pendent.

La quantitat d’erosió depén del relleu del terreny, amb un desnivell moderat es produeix una pèrdua anual mitjana per hectàrea de 4,5 kg. La presència de pendents molt acusades pot implicar una minva de sòl de fins a 450 kg/any/ha. També poden provocar erosió els organismes vius, com els animals excavadors, aquest procés es coneix com a bioerosió.


El sòl contínuament està sotmés a pèrdues i guanys a causa dels processos erosius, en condicions d’equilibri natural el sòl que es perd el compensen els processos erosius que formen nou sòl en degradar les roques. Com en la majoria dels processos geològics, els esdeveniments erosius solen ser lents, i més en climes secs, gràcies a la manca de pluges, tot i que episodis torrencials extraordinaris poden accelerar-lo.

El canvi d’ús del sòl i les modificacions dels ecosistemes impliquen una readaptació que pot incrementar l’erosió. L’abandó de l’activitat agrícola i ramadera en àrees de muntanya és un dels principals canvis d’ús del sòl que afecta l’erosió al continent europeu, però a curt i mitjà termini, fomenta l’augment de la cobertura vegetal.

S’ha comprovat que l’abandó del conreu d’una explotació implica una reducció de les taxes d’erosió d’un 75% respecte de les terres explotades. Les explotacions agrícoles mal gestionades poden implicar una pèrdua de fins a 450 kg/ha/any. En llocs àrids, com hi ha poca coberta vegetal, l’erosió és molt més forta.

La saviesa tradicional dels llauradors els va permetre crear eines per a evitar o reduir molt l’erosió. En llocs amb molta pendent ho van aconseguir gràcies a la construcció de bancals, les terrasses permeten la fixació de sòl i la implantació de cultius de secà en zones abans improductives i amb poca coberta vegetal. Amb la construcció de terrasses, ribassos o marges dels bancals, es poden anul·lar les taxes d’erosió, sempre que siguen estructures ben dissenyades i conservades.

A partir de la segona meitat del segle XX s’ha produït un canvi de pressió humana sobre el medi,  en les comarques de l’interior s’ha reduït la població, puix també l’agricultura i ramaderia, però han augmentat els incendis forestals i les activitats d’oci, així com els impactes puntuals com són les activitats mineres i la proliferació d’infraestructures de comunicació. A casa nostra els processos erosius s’han vist reduïts per l’augment de la coberta vegetal, amb tot, el 30% del nostre territori té riscos als o molt alts d’erosió.


Riu Cabriol, Arxiu RMiB

Malbaratament o robatori d’aigües

Un eixample del malbaratament d’aigua que accelera la desertificació la tenim en els camps de golf. Aquestes instal·lacions consumeixen en un any la mateixa aigua que 200.000 persones. Sorprén que a l’estat espanyol tenim 424 camps que consumeixen gairebé el que 85 milions de persones, quasi el doble de tota la població, que és de 47,5 milions.

En zones amb poca disponibilitat d’aigües de pluja o rius, és vital la disponibilitat dels recursos hídrics soterrats als aqüífers. L’estudi “El robatori d’aigua, quatre eixamples flagrants del saqueig hídric a Espanya” de WWF, fet en 2019 va calcular que a tot l’estat es van extraure irregularment dels aqüífers 219,84 hm³.

Cap dels casos que analitzen en detall és del País Valencià, però per a obtenir idea de la magnitud del problema ens serveix el cas Doñana. Es van extraure de forma il·legal 20,39 hm³ en 2019, quantitat que pujà a 21,31 hm³, l’any següent. Llavors si sumem els recursos anuals disponibles mitjans al parc nacional, si restem els recursos hídrics legals, i el volum que extrau il·legalment, ens adonem que hi ha una sobreexplotació de l’aigua subterrània generalitzada, això es tradueix que darrerament en estiu s’assequen les llacunes que fins fa poc eren considerades com a permanents.


El canvi climàtic i els deserts

L’efecte del Canvi Climàtic en el nostre territori implicarà l’augment de fenòmens meteorològics extrems que augmentaran la desertificació. Hi ha modelitzacions que apunten que cap al 2050 assolirem intervals d’augment de temperatures d’entre 3 i 5 °C per a les màximes i d’entre 0,5 i 4 °C per a les mínimes. Un altre model climàtic realitzat per la Universitat Jaume I de Castelló afirma que l’augment d’un grau centígrad de les temperatures en la conca hidrogràfica del Xúquer implicaran una reducció del 5% de les precipitacions, això significarà un augment del dèficit hídric de 1.000 hm³/any.

La pujada de temperatures repercutirà seriosament multiplicant el consum de recursos hídrics, la qual cosa augmentarà l’aridesa, provocarà una reducció de la coberta vegetal, llavors pujarà l’erosió. S’incrementaran els períodes de sequera i la mortalitat de la biomassa; tanmateix,  implicarà un augment del nombre d’incendis forestals i de la seua extensió. Si a casa nostra augmenta torrencialitat, això implicarà més erosió perquè l’increment de la torrencialitat de les pluges du associat un augment de l’erosivitat. El desgel provocarà un augment del nivell del mar que afectarà la franja costanera, accelerant els processos erosius de platges.

 

Arxiu RMiB

Fons i Referències:

 

Canvi climàtic, sòl, erosió i desertificació:

CALVO-CASES, A.; ROXO, M. J. (2021) “Cambio climático, suelo, erosión y desertificación: estado de la cuestión”. In ROMERO, J., OLCINA, J., (2021) “Cambio climático en el Mediterráneo. Procesos, riesgos y políticas”. Ed. Tirant Humanidades. València. Pp. 179-194.

http://espadaniques.blogspot.com/2023/06/canvi-climatic-sol-erosio-i.html

Centre d’Investigacions sobre la Desertificació (CIDE):

https://www.uv.es/uvweb/centre-investigacio-desertificacio/ca/centre-investigacions-sobre-desertificacio-1285894590702.html

Desertificació Govern Espanyol:

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/desertificacion-restauracion/lucha-contra-la-desertificacion/lch_espana.html

Estrategia Territorial Comunitat Valenciana, Riesgos.

MUÑOZ, A. Directora. (2011) “Estrategia Territorial Comunitat Valenciana, Riesgos. Objetivo 08. Minimizar los efectos de los riesgos naturales e inducidos”. Generalitat Valenciana.

Homenatge a Josep Reig, repoblació de Gerri de la Sal:

https://webfacil.tinet.cat/usuaris/manelmar/Homenatge_JReig__1__20100816085307.pdf

Índexs de sequera i precipitació:

https://monitordesequia.csic.es/historico/?lang=es#index=spei#months=1#week=4#month=11#year=2022

Matèria orgànica sòl:

KONONOVA, M. M. (1982). Materia Orgánica del Suelo. Ed. Oikos-Tau. 

Projecte Qclima: Bautista, A., Sanz, D., Grao, T., La Calle, A., Martínez-Fernández, J.. (2021). “Los caudales ecológicos, en el olvido en la Red Natura 2000”. 10.13140/RG.2.2.25198.54084. Quercus (n 427, septiembre 2021)

Regim de pluges:

https://www.levante-emv.com/sociedad/2019/08/31/2050-comunidad-valenciana-sera-desierto-11783838.html

Reial decret 907/2007, de 6 de julio: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-13182 

Sequera de Doñana:

https://cadenaser.com/andalucia/2023/04/07/la-estacion-biologica-de-donana-constata-en-un-nuevo-estudio-que-el-59-de-las-lagunas-del-parque-nacional-se-han-desecado-desde-1985-radio-huelva/

Processos de desertificació:

https://metode.cat/revistes-metode/monografics/els-processos-de-desertificacio-en-un-context-de-canvi-global.html

Tercer Atles de la Desertificació:

https://wad.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/atlas_pdf/JRC_WAD_fullVersion.pdf

Comentaris